Visie en missie

IMG_3985

Campus aan De Lanen is een plek waar kinderen van 0 tot 15 jaar zich ontwikkelen tot zelfstandige, nieuwsgierige, maatschappelijk betrokken en sociale jongvolwassenen. De brede vorming van de kinderen  staat hier centraal zodat ze goed voorbereid de wereld in gaan. In de ontwikkeling van het kind hebben we speciale aandacht voor buiten zijn en buiten leren en het bewegen. De wereld ontmoeten” is ons motto!

Missie

De wereld ontmoeten! is onze missie. Onze grondwaarden zijn de basis en zijn leidend voor ons handelen. Ze zijn terug te zien in onze speerpunten:

 1. Buiten zijn en buiten leren;
 2. Bewegen;
 3. Doorgaande ontwikkelingslijn van 0 tot 15 jaar.

Vanuit een holistisch perspectief (kijkend naar het geheel) worden de kinderen gevolgd, gestimuleerd en begeleid in hun ontwikkeling.

Grondwaarden van Campus aan De Lanen
image (7)

Ontmoeten en verbinden
Kinderen van 0 tot 15 jaar trekken samen op en leren van elkaar, zoals wij in de gemeenschap die we met elkaar vormen allemaal van elkaar leren.  Zo leren ze niet alleen zichzelf, maar ook de ander te begrijpen. We stimuleren de kinderen nieuwsgierig te zijn naar elkaar. De verbinding met de omgeving en de buurt is voelbaar en zichtbaar: we trekken eropuit om de wereld te leren begrijpen, gaan op onderzoek uit naar alles wat de omgeving te bieden heeft en werken graag samen met iedereen die met ons mee op pad wil.

17

Verwonderen en onderzoeken
Vanuit intrinsieke motivatie gaan kinderen op onderzoek uit. Onderweg is er veel te verwonderen. Buiten zijn, bewegen en de wereld ontmoeten ondersteunt de kinderen om tot leren te komen. We prikkelen de kinderen om al hun zintuigen te gebruiken en dagen hen uit zich te verwonderen over de kleine en grote dingen om hen heen.

Structuur potloden

Beleven en voorleven
Betrokkenheid bij de omgeving maakt dat kinderen goed voor hun omgeving willen zorgen. Ieder draagt een steentje bij! Met beleven en voorleven bedoelen we dat je zelf het gedrag laat zien wat je van een ander verwacht. Campus aan De Lanen is een “oefenplaats” tussen thuis en de wereld, waarin de  kinderen het leven kunnen oefenen. De Campus geeft kinderen de kans om ‘in de wereld te komen’ en iets van hun eigen leven te maken.

P in het veld

Ruimte geven en houvast bieden
Campus aan De Lanen is de plek waar kinderen kansen krijgen en kansen geven aan een ander. Waar we kinderen helpen te groeien in hun zelfstandigheid en hen de hand bieden om de volgende stap te kunnen zetten. We geven grenzen aan om rust en overzicht te creëren. Duidelijke verwachtingen en inhoudelijke ondersteuning geven structuur en houvast. Zo weten kinderen wat er van hen verwacht wordt.

Visie op leren en ontwikkelen

Kinderen vol motivatie aan de slag laten gaan: dat is wat er op Campus aan De Lanen dagelijks gebeurt. Kinderen leren en ontwikkelen het beste als ze vanuit zichzelf gemotiveerd zijn. Dit noemen we ook wel “intrinsieke motivatie”.

Campus aan De Lanen biedt het kind mogelijkheden om ’in de wereld te komen’. Kinderen leren beter door eerst eigen ervaringen in een echte context op te doen, waar een emotie aan te pas komt en een bedoeling bij komt kijken. Dit wordt ook wel “Gestaltleren” genoemd. De coaches van Campus aan De Lanen ondersteunen de kinderen hierin. Zij geven de ruimte en het vertrouwen aan de kinderen, en bouwen een relatie op met elk kind. De coaches kijken goed naar het kind zodat ze daarna de juiste vraag op het juiste moment kunnen stellen. Hiermee sluiten ze aan bij de behoeften van het kind.

Concept 02
11

We gaan uit van de volgende uitgangspunten voor het leren van kinderen:

 • Kinderen zijn van nature nieuwsgierig en hebben zelf vragen;
 • Kinderen kunnen met hulp van de coach keuzes maken die aansluiten bij hun belangstelling en hun manier van leren;
 • Kinderen verschillen van elkaar en mogen ook op verschillende manieren leren: met de coach, met groepsgenoten, door materialen te verkennen, via spelletjes, computer etc.;
 • Kinderen verschillen qua tempo waarin ze leren. Niet elk kind leert hetzelfde op hetzelfde tijdstip;
 • Een uitnodigende leeromgeving zorgt ervoor dat kinderen eigen keuzes kunnen maken, op verschillende manieren kunnen leren en doelen kunnen bereiken. De leeromgeving is zo ingericht dat ze uitnodigt tot actief en bewegend leren;
 • Kinderen leren inzichten te krijgen door vooral handelend bezig te zijn in echte situaties;
 • De coach verzorgt aanbod (activiteiten) en nodigt het kind hiervoor uit, of het kind kan zelf beslissen om aan te sluiten. Kinderen die snappen hoe iets in elkaar zit, hoeven niet naar de uitleg, maar gaan direct zelf aan de slag;
 • Als het kind zich wil verdiepen vindt het daarvoor benodigde materialen, activiteiten en begeleiding in de leeromgeving.

Om kinderen echt verder te helpen is het belangrijk om hun ontwikkeling goed te observeren. Daarbij geven we gerichte feedback, zodat het kind de volgende stap kan zetten.

In de leeromgeving zijn bewuste keuzes gemaakt voor materialen en inrichting.

Kinderen leren het best als wat ze leren er écht toe doet.

We vinden het belangrijk dat kinderen leren vanuit “echte” situaties die in het dagelijks leven voorkomen. Dan wordt leren betekenisvol. In het aanbod, dat de coaches gedurende de dag verzorgen, komen die situaties dan ook terug.

Een coach verzorgt aanbod om een bepaald doel of leerstofonderdeel onder de aandacht te brengen. Het kan ook voorkomen dat een kind om aanbod vraagt. Dan gaat het vooral om het beantwoorden van vragen, de kinderen zelf de vragen te laten stellen, of hen na te laten denken over een probleem.

Aanbod wordt meestal gegeven in kleine groepjes waardoor de interactie groot is. Het komt erop aan de kinderen veel aan het woord te laten en goed te luisteren naar hoe ze aan het leren zijn en hen te laten verwoorden wat ze aan het doen zijn.

We vinden het belangrijk dat kinderen actief aan het werk zijn: alleen, in duo’s of in kleine groepjes. Hiervoor hebben we een leeromgeving gemaakt die uitnodigt tot overleg. Zo zijn er verschillende werkplekken in de ruimte waar kinderen zelfstandig, of met andere kinderen samen, kunnen werken. De coach zal het kind bevragen als het met materiaal aan de slag is om onder woorden te brengen wat het aan het doen is.  Verwoorden tijdens het werken met materiaal helpt om te reflecteren op het handelen. Hierdoor ontstaat interactie tussen kind en coach, of tussen kinderen onderling.

Coaches bereiden de leeromgeving voor en verzorgen aanbod. Terwijl ze dat doen, volgen ze de ontwikkeling van kinderen. De coaches kennen de leerlijnen en de “cruciale” leermomenten (momenten van inzicht die nodig zijn voor verdere ontwikkeling) en houden daarmee de ontwikkeling van het kind in de gaten.

Goed zicht hebben op de grote lijnen en de cruciale leermomenten (momenten van inzicht die nodig zijn voor verdere ontwikkeling) maakt het mogelijk de ontwikkeling van het kind goed in de gaten te houden en te zien aan welke onderdelen het aan het werken is. Zo krijgen we zicht op het domein waarin het kind zich ontwikkelt (kennis, inzicht, attitude en vaardigheden).

We proberen het gedrag van het kind te begrijpen. We verplaatsen ons in het kind en gaan op zoek naar wat het kind nodig heeft om verder te kunnen en zich op zij gemak te voelen. Dit noemen we ook wel Pedagogische tact: dit is een is een speciaal moment van contact waarbij je als coach het juiste doet op het goede moment en waarbij het kind dat ook zo ervaart. Dit is een natuurlijke manier van handelen voor de coaches van Campus aan de Lanen. Hierbij hebben we respect voor de drie psychologische basisbehoeften van ieder mens: autonomie (ruimte en respect voor eigen keuze en inbreng), relatie (mogen zijn wie je bent en gerespecteerd worden zoals je bent) en competentie (de zin om te leren en het geloof in eigen kunnen).

20220421_093915
Speerpunten

(kenmerkend voor ons “zijn” op Campus aan De Lanen)

© Aiste Rakauskaite- (5)
Bewegen

is geïntegreerd in de activiteiten van de dag.

dbc67995-5130-42ec-8207-9788a2af8e4b
Buiten zijn en buiten leren
(outdoor education)

 kinderen ontdekken, onderzoeken en leren in en van de natuur en de wijk;

1cf30a96-a445-4507-8903-bebc7fbb5636
Doorgaande ontwikkelingslijn
van 0 tot 15 jaar

kinderopvang, basisonderwijs en de onderbouw van het voortgezet onderwijs onder één dak. Kinderen van diverse leeftijden ontmoeten elkaar en leren van elkaar.

Dit is onder andere terug te zien door
Spelling2

De kinderen het mooie van de nabije wereld laten ontdekken en hen helpen omgaan met de digitale wereld.

IMG-20220315-WA0002

Het vieren van successen en gebeurtenissen, groot én klein.

feedback1

Kinderen mee laten denken en praten over hun eigen ontwikkeling.

b

Het volgen van de ontwikkeling van ieder kind in al zijn facetten, waarbij veel aandacht is voor het proces.

IMG_3800

Het stimuleren in het maken van eigen keuzes vanuit een ontdekkende houding:
“Ik wil iets van mijn leven maken!”

IMG_7594

Het actief  betrekken van ouders bij de campus.

Buiten zijn en buiten leren 

Op Campus aan De Lanen voelen we een grote verbinding met de natuur. We leren kinderen om op een duurzame manier om te gaan met de wereld om hen heen. Zo bereiden we kinderen voor op hun rol in de wereld waar steeds meer aandacht is voor dit onderwerp (denk aan de klimaatdoelen die door de Verenigde Naties zijn opgesteld). We zien het als onze opdracht om kinderen verantwoordelijk te maken voor de omgeving. We brengen de kinderen naar buiten om hen te laten zien wat de betekenis is van de wereld om hen heen.

Op Campus aan De Lanen vinden we die betekenisvolheid, zowel binnen als buiten, in de nabije omgeving en in de wijde wereld. Ligt er afval in de natuur, dan ruimen we het op. We planten zaden om insecten aan te trekken. We zorgen goed voor materialen en geven deze een tweede leven. We scheiden en recyclen ons afval. De coaches op Campus aan De Lanen leven dit gedrag voor en nemen de kinderen hierin mee.

Buiten leren betekent ook dat kinderen de samenhang tussen dingen gaan zien. Dat betekent dat er verbindingen worden gelegd tussen verschillende onderwerpen en vakgebieden. Verbindingen ontstaan in onze hersenen: leren is het maken en versterken van verbindingen met de kennis die het kind al heeft.

Het kind leert binnen een voor hem of haar betekenisvolle context. Bovendien is het doel duidelijk en het kind kan zelf bepalen wanneer dat doel is bereikt. Informatiebronnen vinden is daarbij meestal niet het probleem. De juiste bron selecteren kan wel lastig zijn en kan een reden zijn om contact met anderen te zoeken.

De belangrijkste kenmerken van buiten de Campus leren zijn de samenhang, de betekenisvolheid en het eigenaarschap van wie leert. Samenhang betekent het benutten en versterken van verbindingen. Verbindingen tussen onderwerpen en vakgebieden, maar vooral verbindingen in de hersenen. Leren is immers het maken en versterken van dergelijke verbindingen met de al aanwezige voorkennis.

Een leertaak is betekenisvol als het kind herkent wat er te leren is en begrijpt wat dit toevoegt aan wat het kind al weet.

Op Campus aan De Lanen vinden we die betekenisvolheid zowel binnen als buiten, in de nabije omgeving en de wijde wereld.

“Het kind leert binnen een betekenisvolle context”

Op Campus aan De Lanen geven we inhoud aan de volgende manieren van bewegen:

– Spelend bewegen
– Vrij bewegen
– Belevend bewegen
– Ontdekkend bewegen
– Sociaal bewegen
– Dynamisch bewegen

Bewegen

Dat bewegen belangrijk is voor de motorische ontwikkeling en gezondheid van kinderen is bekend. Het combineren van leren en bewegen (bijvoorbeeld springen terwijl je keersommen oefent) lijkt positief te werken op leren.

Een andere reden waarom we bewegen belangrijk vinden is de sociale kant ervan. Bewegen kan de sfeer in de groep verbeteren. Het zou kunnen dat kinderen zich door een prettige sfeer veiliger voelen, waardoor ze beter gaan leren. Om deze redenen hebben we op Campus aan De Lanen bewegen hoog in het vaandel staan!

PRPP1525
Doorgaande ontwikkelingslijn

Wij hebben de overtuiging dat een ononderbroken ontwikkeling het beste tot uiting kan komen op een plek waar alle vormen van ontwikkeling aandacht krijgen. Daarom bieden wij een doorgaande ontwikkelingslijn van 0 tot 15 jaar. We werken op Campus aan De Lanen met kinderopvang, basisonderwijs en voortgezet onderwijs (VO) samen. We kiezen bewust voor de samenwerking met het VO, omdat we de onnatuurlijke “knip” tussen de basisschool en het voortgezet onderwijs willen vermijden. Net zoals dit al enkele jaren gebeurt tussen kinderopvang en basisonderwijs.

Zowel de Onderwijsraad als de overheid zien de voordelen van een schoolloopbaan zonder onderbrekingen. De kans op talentontwikkeling wordt vergroot als kinderen pas later hun schoolkeuze maken. Campus aan De Lanen biedt rust, structuur, veiligheid en een sociale plek. Bovendien worden leeractiviteiten op Campus aan De Lanen zelf ontworpen. Daardoor kan er worden ingespeeld op ontwikkelingen in de samenleving.

Er zijn trends op dit vlak waar Campus aan De Lanen op inspringt, met veel aandacht voor doorlopende leerlijnen en betere verbindingen tussen opvang en onderwijs. Landelijk wordt er gesproken over het “wegnemen van schotten” om daardoor meer talenten van kinderen te benutten. Dit maakt dat Campus aan De Lanen uit drie gelijkwaardige partners bestaat (Ons Kindbureau, Signum en Rodenborch-College.) De coaches van de Campus werken intensief samen om vorm te geven aan de ontwikkeling van de kinderen van 0 tot 15 jaar.

Op Campus aan De Lanen kunnen kinderen met alle ontwikkelniveaus en leerstijlen een plek krijgen. Dit is mogelijk door grensoverbruggend leren tussen verschillende schoolorganisaties.  Dit wordt ook wel boundary crossing genoemd.